Jätkusuutliku Disaini ja Materjalide Labor (DiMa) on Eesti Kunstiakadeemia eraldiseisev uurimiskeskus, mis seob teadus- ja õppetegevuse jätkusuutliku tootearenduse ja disainipraktikaga, tuues kokku tudengid, teadlased, praktikud ja ettevõtted. DiMa tegeleb ringmajanduse ja ringsete toodete ning teenuste arendamise, materjali disaini ja uuringutega toetudes EKA varasemale sellealasele teadus- ja õppetöö kogemusele.


DiMa uurimissuunad

DiMa toob kokku kaks teadussuunda – ringdisain ja materjalide disain, mis on omavahel tihedalt seotud. Ringdisaini roll on toodetele ja teenustele uuenduslike lahenduste loomine, rõhutades loodusvarade mõistlikku tarbimist, jäätmete vähendamist ja uute innovaatiliste ärimudelite loomist.

Ringdisaini rakendamisel on üheks oluliseks eesmärgiks toodetele ja nende materjalidele jätkusuutlike alternatiivide leidmine, et tõhustada olemasolevate ressursside vastutustundlikku kasutamist, toetada üleminekut keskkonnaohututele tehnoloogiatele ja materjalidele ning tagada, et nende tarbimise järgselt loodusesse tagasi jõudvad ained seda ei reostaks.

Ringdisaini uurimissuunda juhib Reet Aus, PhD. 

Biopõhiste ja jätkusuutlike materjalide disain ja arendus on siinkohal võtmetähtsusega ning Euroopa Liidu regulatsioone silmas pidades on oluline vaadelda materjaliloomet ringmajanduse kontekstis. DiMa-s läbiviidavate materjalide arenduses on erilise tähelepanu all tehnoloogiad, mis tõhustavad nii materjalide, tooraine aga ka jäätmete ringlussevõttu.

Biopõhiste materjalide uurimissuunda juhib Kärt Ojavee, PhD.

Koostööpartnerid